Algemene voorwaarden

             

1. De lesduur wordt aangegeven bij inschrijving lesprogramma. Een lesduur kan 25, 30, 50, 60 of 90 minuten zijn (inclusief warming up cq inspeeltijd).

2. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.

3. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van SimonTENNIS/PADEL

4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van SimonTENNIS/PADEL dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

5. Er worden in principe geen lessen cq inhaallessen gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in de basisschoolvakanties. Hiervan kan afgeweken worden per locatie en in de volgende gevallen: 1. Op locatie is de zondag als lesdag gepland. 2. Veel lessen zijn uitgevallen door slecht weer of niet bespeelbare banen, en de start van de opvolgende cursus komt hierdoor in het gedrang. 3. Als lessen zijn uitgevallen door aangepaste corona maatregelen of andere door de overheid gekozen maatregelen. 

6. We hebben op dit moment te maken met een corona pandemie, deze heeft grote invloed op ons dagelijks leven. SimonTENNIS heeft het recht om de groepsgrootte aan te passen wanneer er door het kabinet restricties worden opgelegd tav maximale groepsgrootte per/baan per/instructeur bij het het geven van tennis -en padel lessen. Er kan dan mogelijk op meerdere banen gelest worden, mits betreffende club ook meerdere banen ter beschikking stelt. Zoniet, dan zal er mogelijk niet door de gehele groep tegelijk gelest kunnen worden. Compensatie is, dat er dan in een kleinere groep (meer persoonlijke aandacht per persoon) gelest wordt. Dit kan betekenen dat de leerling minder lestijd per cursus krijgt, zonder dat hier tegenover de leerlingen financiële compensatie tegenover staat.

7. De definitief geplande lesdata kunt u vinden en volgen via uw persoonlijke “ Mijn SimonTENNIS/PADEL“ account, zodra u een bevestiging hebt ontvangen mbt uw geplande les. 

8. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald (tot een maximum van 3 lessen). Voor een cursusduur van 11-16 lessen gelden maximaal 2 inhaallessen. Voor een cursusduur van 1-10 lessen of minder geldt maximaal 1 inhaalles. Inhaallessen worden in principe gepland aansluitend aan de cursus, of bij beperkte beschikbaarheid in vakanties of weekenden. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan SimonTENNIS/PADEL besluiten om inhaallessen te geven in de vorm van een clinic(s) Deze kunnen eventueel gepland worden in weekenden tijdens de cursus. Een geplande inhaalles, die door het weer uitvalt, zal worden ingehaald tot het maximum aantal inhaallessen is bereikt.  Indien een reguliere les niet door kan gaan, kan de trainer/trainster besluiten tot een theorieles of een beweeglijkheid training. Deze staat gelijk aan een reguliere les.

9. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster een bericht stuurt in de whatsapp-groep van de lesgroep. 

10. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald. 

11. Bij het extra bedrag voor niet-leden geldt als peildatum de sluitingsdatum van inschrijving. Indien een les deelnemer na deze datum nog besluit lid te worden van de betreffende locatie heeft hij/zij geen recht meer op restitutie van het extra bedrag, tenzij anders overeengekomen met vereniging. 

12. Leerlingen uit de Maak Kennis Met Tennis of Padel cursus krijgen hun gratis racket in de 1e les. Voor leerlingen die na de sluitingsdatum voor inschrijving van de cursus nog instromen wordt het racket opgestuurd tegen € 9,00 handelings- en verzendkosten.

13. Inschrijving is alleen mogelijk nadat de leerling cq ouder/voogd een persoonlijke “Mijn SimonTENNIS/PADEL” account heeft aangemaakt. De verantwoordelijkheid voor het invullen/bijhouden van accountgegevens mbt wijzigingen van het trainingsniveau (speelsterkte), woonadres, 06-nummer, e mailadres ligt bij de klant. Financiële consequenties, voortvloeiend uit ontbrekende/niet complete gegevens, zijn  voor rekening van de klant.

14. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting, tenzij er mondeling een alternatieve dag/tijd overeengekomen is met de cursist.

15. Recht op deelname aan een cursus van SimonTENNIS ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het cursusgeld.

16. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan via Ideal (zie bevestigingsbrief lessen) of eventueel via een incasso voor aanvang start cursus. Mocht via een incasso willen betalen, dan dient u deze machtiging voor incasso zelf aan te maken in Mijn SimonTENNIS/PADEL  en vervolgens te sturen naar simontennis@simontennis.nl. Indien incasso door toedoen van cursist niet mogelijk is zal € 7,50 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incasso. Bij het uitblijven van een betaling via IDEAL wordt bij het sturen van een 1e herinnering (1 week na start cursus) het verschuldigde bedrag nog niet verhoogd maar bij een 2e herinnering (vanaf 2 weken na start cursus) worden er € 7,50 administratiekosten berekend bovenop het lesgeld, bij de 3e herinnering (vanaf 4 weken na start cursus) nogmaals € 15,00. Bij het uitblijven van de betaling van het lesgeld binnen 6 weken na de start van de cursus, zal het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau. Tevens zult u toegang tot de cursus worden worden gewijzigd.

17. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.

18. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

19. U kunt zich tot maximaal 6 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken muv de locaties waar de lesindeling al eerder plaatsvindt. Na bevestiging van de lesdag/lestijd, kunt u zich niet meer terugtrekken. Terugtrekkingen binnen de gestelde termijn, dienen schriftelijk per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.

20. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaatsgevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.

21. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld. 

22. Gemiste lessen als gevolg van incidenteel ziek, geblesseerd zijn of andere redenen, kunnen mits dat mogelijk is, worden ingehaald binnen een andere groep. Afmelden van de les en aanvragen van een inhaalles kan uitsluitend via het inhaalsysteem in account “Mijn SimonTENNIS/PADEL”  en uiterlijk 24 uur voordat uw les start. Het aantal inhaallessen, die mits mogelijk, ingehaald kunnen worden, is afhankelijk van de cursusduur. Bij een cursusduur van 13-18 lessen, kunnen mogelijk maximaal 2 lessen worden ingehaald. Bij een cursusduur van 8-12 lessen, kan er mogelijk maximaal 1 les worden ingehaald. Bij een cursusduur van 7 lessen of minder, kun je geen lessen inhalen. Na afloop van de cursus vervalt de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen. SimonTENNIS/PADEL heeft het recht om te allen tijde per locatie af te wijken van het inhaalsysteem. Bijvoorbeeld door het inplannen van een vast inhaaluur. Valt het geplande inhaalmoment (ook een vast inhaaluur) uit vanwege regen, dan is dat overmacht, en zal deze niet meer ingepland worden. Het inhaalsysteem is een extra service, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

23. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden.

24. In geval van langdurige afwezigheid door ziekte of blessure is het mogelijk om een tegoedbon voor de gemiste lessen aan te vragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren, en er dient een doktersverklaring of verklaring van de fysio te worden meegestuurd. Aanvraag dient direct na ontstaan van blessure of ziekte aangevraagd te worden via onze administratie (simontennis@simontennis.nl; 073-6126170). Het aantal lessen van de tegoedbon wordt berekend vanaf het moment dat deze schriftelijk is aangevraagd.

25. Een tegoedbon is een extra service voor het inhalen van gemiste lessen. Deze tegoedbon is in overleg met de administratie ook overdraagbaar aan derden. De gemiste lessen kunnen in overleg met de administratie worden ingehaald op open plaatsen in de cursus. De waarde van de gemiste lessen kan nooit verrekend worden of in mindering gebracht worden bij volgende cursussen. Ook kunnen er geen rechten aan de tegoedbon worden ontleend.

26. Bij het later instromen in de ‘Maak Kennis Met Tennis’ cursus heeft de les deelnemer geen recht op een gratis tennisracket indien er sprake is van een deelfactuur.

27. Wanneer u ingedeeld bent in een incomplete groep, past SimonTENNIS/PADEL in overleg de lestijd/lesgeld.aantal lessen aan naar rato.

28. De directie van SimonTENNIS/PADEL is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

29. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij SimonTENNIS/PADEL streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. SimonTENNIS/PADEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. SimonTENNIS/PADEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

30. Met betrekking tot inschrijving voor selectie -en verbreding selectietrainingen zijn de voorwaarden in de volgende bovenstaande artikelen 3, 4, 7, 18,19, 21, 23 en 24 niet van toepassing.

31. Deze voorwaarden zijn op 1 januari 2022 voor het laatst gewijzigd.