Algemene voorwaarden

             


1. De lesduur wordt aangegeven bij inschrijving lesprogramma. Een lesduur kan 25, 30, 50, 60 of 90 minuten zijn (inclusief warming up cq inspeeltijd).

2. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.

3. Indeling van de lesgroepen naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van SimonTENNIS/PADEL

4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van SimonTENNIS/PADEL dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

5. Er worden in principe geen lessen gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in de basisschoolvakanties. Hiervan kan afgeweken worden per locatie en in de volgende gevallen:

1. Op locatie is de zondag als lesdag gepland.

2. Veel lessen zijn uitgevallen door slecht weer of niet bespeelbare banen en de start van de opvolgende cursus komt hierdoor in het gedrang.

3. Als lessen zijn uitgevallen door de overheid gekozen maatregelen.

6. We hebben op dit moment niet meer te maken met een pandemie. Mochten er in de toekomst soortgelijke situaties ontstaan dan heeft SimonTENNIS/PADEL het recht om de groepsgrootte aan te passen wanneer er door het kabinet restricties worden opgelegd tav maximale groepsgrootte per/baan per/instructeur bij het het geven van tennis -en padel lessen. Er kan dan mogelijk op meerdere banen gelest worden, mits betreffende club ook meerdere banen ter beschikking stelt. Zoniet, dan zal er mogelijk niet door de gehele groep tegelijk gelest kunnen worden. Compensatie is, dat er dan in een kleinere groep (meer persoonlijke aandacht per persoon) gelest wordt. Dit kan betekenen dat de leerling minder lestijd per cursus krijgt, zonder dat hier tegenover de leerlingen financiële compensatie tegenover staat.

7. De definitief geplande lesdata kunt u vinden en volgen via uw persoonlijke “ Mijn SimonTENNIS/PADEL“ account, zodra u een bevestiging hebt ontvangen mbt uw geplande lessen.

8. Voor aanvang van de cursus wordt er een appgroep aangemaakt door de train(st)er met alle leerlingen. Hierin wordt ook het SimonTennis/Padel 06-nummer toegevoegd. U kunt geen bericht sturen naar dit nummer. Deze wordt alleen door ons gebruikt in geval van nood (wanneer een train(st)er onverhoopt niet in staat is de leerlingen zelf te informeren) en promotionele activiteiten.

9. Als de lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald binnen de geplande lesperiode (incl. minimaal 2 geplande inhaalweken) op dezelfde dag en tijd na de laatste les. Uitgevallen lessen die niet in die lesperiode gepland kunnen worden, worden dan ingehaald op andere dagen of weekenden/schoolvakanties. De trainer bepaalt in dit geval wanneer deze lessen worden gepland, en dan kan er ook geen 100% garantie worden gegeven aan de leerlingen om aan lessen te kunnen deelnemen. Bij grote uitval (overmacht) van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan SimonTENNIS/PADEL besluiten om inhaallessen te geven in de vorm van een clinic(s).Deze kunnen eventueel ook gepland worden in weekenden tijdens de cursus. Bij cursussen korter dan 16 lessen plannen we 1 inhaalweek in.

10. De trainer/trainster beoordeelt of een training door kan gaan. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster een bericht stuurt in de appgroep. Bij inschrijving voor lessen in het najaar/winter (outdoor) dient de leerling rekening te houden met slechte weersomstandigheden.

11. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.

12. Op een aantal locaties kun je als niet-lid deelnemen aan de lessen. In dat geval wordt er een extra toeslag in rekening gebracht m.u.v. de ‘maak kennis met tennis/padel’ cursus. Dit geldt als je 2 weken voor de start van de cursus nog geen lid bent. Indien een les deelnemer na deze datum nog besluit lid te worden van de betreffende locatie heeft hij/zij geen recht meer op restitutie van het extra bedrag, tenzij anders overeengekomen met de vereniging.

13. Leerlingen uit de Maak Kennis Met Tennis of Padel cursus krijgen hun gratis racket in de 1e les. Voor leerlingen die na de sluitingsdatum voor inschrijving van de cursus nog instromen wordt het racket opgestuurd tegen € 9,00 handelings- en verzendkosten.

14. Inschrijving is alleen mogelijk nadat de leerling cq ouder/voogd een persoonlijke “Mijn SimonTENNIS/PADEL” account heeft aangemaakt. De verantwoordelijkheid voor het invullen/bijhouden van accountgegevens mbt wijzigingen van het trainingsniveau (speelsterkte), woonadres, 06-nummer, e mailadres ligt bij de klant. Financiële consequenties, voortvloeiend uit ontbrekende/niet complete gegevens zijn voor rekening van de klant.

15. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting, tenzij er mondeling een alternatieve dag/tijd overeengekomen is met de cursist.

16. Recht op deelname aan een cursus van SimonTENNIS/PADEL ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het cursusgeld.

17. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan via iDEAL (zie bevestigingsmail lessen) Bij het uitblijven van een betaling via iDEAL wordt bij het sturen van een 1e herinnering (1 week na start cursus) het verschuldigde bedrag nog niet verhoogd maar bij een 2e herinnering (vanaf 2 weken na start cursus) worden er € 7,50 administratiekosten berekend bovenop het lesgeld, bij de 3e herinnering (vanaf 4 weken na start cursus) nogmaals € 15,00. Bij het uitblijven van de betaling van het lesgeld binnen 6 weken na de start van de cursus, zal het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau. Tevens zult u toegang tot de cursus worden worden gewijzigd.

18. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.

19. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

20. U kunt zich tot maximaal 6 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken muv de locaties waar de lesindeling al eerder plaatsvindt. Na bevestiging van de lesdag/lestijd, kunt u zich niet meer terugtrekken. Terugtrekkingen binnen de gestelde termijn, dienen schriftelijk per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.

21. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaatsgevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.

22. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.

23. U heeft geen recht om de gemiste lessen als gevolg van incidenteel ziek, geblesseerd zijn of andere redenen, te kunnen inhalen. Alleen bij uw trainer kunt u een inhaal verzoek indienen en een les inhalen mits daar ruimte voor is.

24. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist, kunnen deze niet ingehaald worden.

25. Bij het later instromen in de ‘Maak Kennis Met Tennis’ cursus heeft de les deelnemer geen recht op een gratis tennisracket indien er sprake is van een deelfactuur.

26. Wanneer u ingedeeld bent in een incomplete groep kan SimonTENNIS/PADEL het aantal lessen zonder overleg naar rato aanpassen. Mochten we ervoor kiezen om het bedrag te verhogen dan zal dat in overleg gebeuren.

27. De directie van SimonTENNIS/PADEL is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

28. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij SimonTENNIS/PADEL streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. SimonTENNIS/PADEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. SimonTENNIS/PADEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.