Algemene voorwaarden

             

1. Aanmeldprocedure en lesgeld

1.1. Deelname aan de trainingen is enkel mogelijk na inschrijving via SimonTENNIS.nl,  SimonPADEL.nl, Yourpadel.nl, Yourtennis.nl. 

1.2. Aanmeldingen waarbij niet akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden, worden niet in behandeling genomen.

1.3. Aanmelding voor trainingen is op eigen risico.

1.4. U kunt zich tot maximaal 4 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken m.u.v. de locaties waar de lesindeling al eerder plaatsvindt. Na bevestiging van de lesdag/lestijd, kunt u zich niet meer terugtrekken. Terugtrekkingen binnen de gestelde termijn dienen schriftelijk per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden. Bij terugtrekken na deze gestelde termijn, is de cursist verplicht het lesgeld te betalen. 

1.5. Indien een cursist tussentijds stopt met de trainingen, dan is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

1.6. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden, is er geen sprake van een betalingsverplichting, tenzij er mondeling een alternatieve dag/tijd overeengekomen is met de cursist.

1.7. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaatsgevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.

1.8. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk in geval van ziekte, blessure(s), verhuizing, of ingeval van andere oorzaken die liggen binnen de risicosfeer van de cursist.

1.9. Cursisten dienen het lesgeld te hebben voldaan via iDEAL, uiterlijk 1 week nadat de eerste les heeft plaatsgevonden. Op locaties waarbij betaling alleen middels automatische incasso verloopt, zal het lesgeld vanaf 1 week na de start van de cursus worden geïnd.

1.10. Indien bij iDEAL betaalmogelijkheid niet tijdig wordt betaald zoals bedoeld in art. 1.8, dan volgt een herinnering. Bij de tweede herinnering (vanaf 2 weken na start cursus), wordt een bedrag van €7,50 aan administratiekosten bovenop het lesgeld berekend, en bij de derde herinnering  €15,00 (vanaf 4 weken na start cursus) . Hierna wordt het dossier bij een incassobureau neergelegd. Tevens kunt u toegang tot de cursus worden geweigerd.

1.11. Op een aantal locaties kun je als niet-lid deelnemen aan de lessen. In dat geval wordt er een extra toeslag in rekening gebracht m.u.v. de ‘maak kennis met tennis/padel’ cursus. Dit geldt als je 2 weken voor de start van de cursus nog geen lid bent. Indien een les deelnemer na deze datum nog besluit lid te worden van de betreffende locatie heeft hij/zij geen recht meer op restitutie van het extra bedrag, tenzij anders overeengekomen met de vereniging. Informatie mbt het deelnemen aan de lessen als niet-lid vindt u op de website.

1.12. Leerlingen uit de Maak Kennis Met Tennis of Padel cursus krijgen hun racket in de 1e les. Voor leerlingen die na de sluitingsdatum voor inschrijving van de cursus nog instromen wordt het racket opgestuurd tegen € 9,00 handelings- en verzendkosten.

1.13. Wanneer u ingedeeld bent in een incomplete groep kan SimonTENNIS/PADEL het aantal lessen zonder overleg naar rato aanpassen. Mochten we ervoor kiezen om het bedrag te verhogen dan zal dat in overleg gebeuren.

1.14. Inschrijving is alleen mogelijk nadat de leerling cq ouder/voogd een persoonlijke “Mijn SimonTENNIS/PADEL” account heeft aangemaakt. De verantwoordelijkheid voor het invullen/bijhouden van accountgegevens mbt wijzigingen van het trainingsniveau (speelsterkte), woonadres, 06-nummer, e-mailadres ligt bij de klant. Financiële consequenties, voortvloeiend uit ontbrekende/niet complete gegevens, zijn voor rekening van de klant.

1.15. Recht op deelname aan een cursus van SimonTENNIS/PADEL ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het cursusgeld.

1.16. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.

1.17. Bij het later instromen in de ‘Maak Kennis Met Tennis’ cursus heeft de les deelnemer geen recht op een gratis tennisracket indien er sprake is van een deelfactuur.

1.18. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.

2. De trainingen

2.1. De lesduur wordt aangegeven bij inschrijving lesprogramma. Een lesduur kan 25, 30, 50, 60 of 90 minuten zijn (inclusief warming up cq inspeeltijd).

2.2  Om zoveel mogelijk clubleden de kans te geven om te lessen, kan er bij grote drukte gekozen worden voor lessen van kortere duur (BV 60 minuten ipv  90 minuten les). Het aantal lessen blijft wel hetzelfde. Uiteraard wordt het lesgeld dan aangepast.

2.3  In het geval dat er op een lesdag weinig cursisten hebben ingeschreven, kan er voor gekozen worden om de duur van een training te verlengen (bv 90 minuten ipv 60 minuten les) Er kan dan in overleg gekozen worden om het aantal lessen (cursusduur) te verkleinen. Zodoende organiseren we op dezelfde dag/avond meer uren werk voor de beschikbare trainer.

2.4  Indeling van de lesgroepen naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van SimonTENNIS/PADEL.

2.5. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist, kunnen deze niet ingehaald worden.

2.6. Als de lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald binnen de geplande lesperiode (incl. minimaal 2 geplande inhaalweken) op dezelfde dag en tijd na de laatste les. Uitgevallen lessen die niet in die lesperiode gepland kunnen worden op diezelfde dag/tijd, worden dan ingehaald op andere dagen of weekenden/schoolvakanties. De trainer bepaalt in dit geval wanneer deze lessen worden gepland, en dan kan er ook geen 100% garantie worden gegeven aan de leerlingen om aan het betaalde aantal lessen te kunnen deelnemen. Bij grote uitval (overmacht) van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan SimonTENNIS/PADEL besluiten om inhaallessen te geven in de vorm van een clinic(s).Deze kunnen eventueel ook gepland worden in weekenden tijdens de cursus. Bij cursussen korter dan 16 lessen plannen we 1 inhaalweek in.

2.7  Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de directie van SimonTENNIS/PADEL dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

2.8. De definitief geplande lesdata kunt u vinden en volgen via uw persoonlijke “ Mijn SimonTENNIS/PADEL“ account, zodra u een bevestiging hebt ontvangen mbt uw geplande lessen.

2.9. Er worden in principe geen lessen gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in de basisschoolvakanties. Uitzondering hierop is de mei-vakantie (2 weken), dan wordt er wel 1 week doorgetraind. Hiervan kan afgeweken worden per locatie en in de volgende gevallen: 

a. Op locatie is de zondag als lesdag gepland.
b. Veel lessen zijn uitgevallen door slecht weer of niet bespeelbare banen en de start van de opvolgende cursus komt hierdoor in het gedrang.
c. Als lessen zijn uitgevallen door de overheid gekozen maatregelen.

2.10. De trainer/trainster beoordeelt of een training door kan gaan. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster een bericht stuurt in de appgroep. Bij inschrijving voor lessen in het najaar/winter (outdoor) dient de leerling rekening te houden met slechte weersomstandigheden.

2.11. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.

2.12. We hebben op dit moment niet meer te maken met een pandemie. Mochten er in de toekomst soortgelijke situaties ontstaan dan heeft SimonTENNIS/PADEL het recht om de groepsgrootte aan te passen wanneer er door het kabinet restricties worden opgelegd t.a.v. maximale groepsgrootte per/baan per/instructeur bij het het geven van tennis -en padel lessen. Er kan dan mogelijk op meerdere banen gelest worden, mits de betreffende club ook meerdere banen ter beschikking stelt. Zoniet, dan zal er mogelijk niet door de gehele groep tegelijk gelest kunnen worden. Compensatie is, dat er dan in een kleinere groep (meer persoonlijke aandacht per persoon) gelest wordt. Dit kan betekenen dat de leerling minder lestijd per cursus krijgt, zonder dat hier tegenover de leerlingen financiële compensatie tegenover staat.

2.13. Voor aanvang van de cursus wordt er een app groep aangemaakt door de train(st)er met alle leerlingen. Hierin wordt ook het SimonTennis/Padel 06-nummer toegevoegd. U kunt geen bericht sturen naar dit nummer. Deze wordt alleen door ons gebruikt in geval van nood (wanneer een train(st)er onverhoopt niet in staat is de leerlingen zelf te informeren) en promotionele activiteiten.

3. Aansprakelijkheid

3.1  SimonTENNIS/PADEL en daaraan verbonden trainers zijn tijdens de trainingen niet aansprakelijk jegens de cursisten voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.

3.2. De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij SimonTENNIS/PADEL streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. SimonTENNIS/PADEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. SimonTENNIS/PADEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website. 

4. Privacy

4.1 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de cursist in met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

4.2 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de ouder van de (minderjarige) cursist in met het verwerken van diens persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze voorwaarden zijn op 31 januari 2024 voor het laatst gewijzigd.

SimonPADEL / SimonTENNIS
Johan Frisostraat 19
5246 TG Rosmalen
simontennis@simontennis.nl / info@simonpadel.nll
073-6126170
KVK: 17156516
BTW: NL812123797B01